Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Nu voor Morgen

 1. Algemeen:

Nu voor Morgen is opgericht door Ann van Mierlo, is gevestigd te Weert en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64855880. Nu voor Morgen richt zich op het coachen van middelbare scholieren en studenten. Evenals het geven van trainingen in studievaardigheden.

2. Toepasselijkheid:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met Praktijk Nu voor Morgen. En daarmee alle verband houdende trajecten, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard. Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

3.  Coaching van jongeren tot en met 16 jaar:

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding.

De ondertekende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen het traject, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Nu voor Morgen kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden. Indien ouders gescheiden van elkaar wonen, zal er door de coach in overleg, via mail een korte rapportage worden gedaan over de voortgang van de jongere, aan beide ouders.

4. Vertrouwelijkheid:

Nu voor Morgen is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coachingsessies. Voor overleg met derden in het belang van de jongere, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de jongere zelf en/of ouder/verzorger. Nu voor Morgen streeft er naar betreffende informatie zo veel mogelijk samen met (een van de) ouders over te brengen naar derden. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en /of uw kind in gevaar brengen, dan zal ik dit wel bespreken met derden. Dit wordt echter altijd eerst met u besproken. Dit is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

5. Aansprakelijkheid:

De behandeling en begeleiding van Nu voor Morgen is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. De jongere zal zichzelf verder in zijn/haar eigen proces ontwikkelen. Nu voor Morgen is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband met de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Nu voor Morgen. Vergoeding aan het kind en/of ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Nu voor Morgen. Voor lichamelijke- en psychische klachten van uw kind, raadt Nu voor Morgen aan altijd contact op te nemen met uw huisarts.

6. Regels tijdens het traject:

Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde het traject opzeggen. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.
Afspraken worden in overleg gepland met in overleg met de jongere zelf, dan wel met de ouder of verzorger. Tijdens een tussentijds en/of eindgesprek worden de vorderingen m.b.t. de jongere uitvoerig besproken. Indien van toepassing kan hierbij ook worden doorverwezen voor verder onderzoek of andere soort hulpverlening.

7. Observatie en verslag:

In overleg met, of op verzoek van ouders van het kind, bezoekt de coach school of andere belanghebbenden voor observatie of verslaglegging. Vooraf wordt gezamenlijk met de ouders een inschatting gemaakt van de daarvoor benodigde tijd. De bestede tijd wordt geregistreerd en gedeclareerd.
Op verzoek van het kind of de ouders kan een schriftelijk verslag naar derden( b.v.school) worden gestuurd. Dit verslag wordt door Nu voor Morgen gemaakt. De bestede tijd wordt geregistreerd en gedeclareerd.

8. Tarieven:

De tarieven staan op de website vermeld van Nu voor Morgen op de pagina “werkwijze en tarieven“ (www.nuvoormorgen.eu) of zijn op te vragen bij Nu voor Morgen. Alle bedragen zijn vrij van BTW. Ook hier kunt u meer lezen over eventuele stappen i.v.m. mogelijke vergoedingen bij uw zorgverzekeraar. Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand van tevoren aangekondigd. Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van de jongere inbegrepen. Indien er meer tijd nodig is (> dan een kwartier), wordt er in overleg, een afspraak gemaakt voor een gesprek. Het uurtarief is incluis voorbereiding en korte verslaglegging. Voor het maken van een uitgebreider verslag voor officiële instanties, wordt 1 uurtarief gehanteerd.

9. Betalingsvoorwaarden:

Een maal per maand wordt er een factuur verstuurd met daarin de sessies van afgelopen maand. Deze facturen dienen binnen 2 weken na ontvangst overgemaakt te worden. Bij het vergeten/verzaken van de betaling zal Nu voor Morgen een keer een herinnering sturen. Wanneer deze dan nog niet binnen de gestelde termijn van drie dagen betaald wordt zal een aanmaning gestuurd worden met een bijtelling van 5 euro voor de administratiekosten. Wanneer hierna nog niet wordt betaald, wordt een incassobureau ingeschakeld. Alle bijkomende kosten zullen dan voor rekening van de ouders van de cliënt zijn.

10. Verhindering:

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afmelden korter dan 24 uur, zal dit wel het geval zijn en is Nu voor Morgen gerechtigd de volledige kosten in rekening te brengen.
Tijdig verzetten van een afspraak is mogelijk, dit kan telefonisch of via de mail. Tijdens de sessies wordt de telefoon niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail. Bij afzegging door ziekte is overleg mogelijk.

11.Klachten:

Hebt u een klacht op enige wijze betreft het coachen of anderszins, gelieve dit meteen kenbaar te maken, zodat d.m.v. een gesprek tot een oplossing gezocht kan worden. Wanneer dit niet blijkt te lukken, dient u schriftelijk, binnen 14 dagen na het geschil, zo gedetailleerd mogelijk uw klacht te beschrijven zodat Nu voor Morgen hier zo adequaat mogelijk op kan reageren. Mocht er geen oplossing of overeenstemming bereikt kunnen worden, dan zal Nu voor Morgen zich houden aan de procedure van de beroepsvereniging waarbij zij is aangesloten.

Ik val als therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/

Ik werk als therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/