Privacyverklaring (AVG)

Privacyverklaring Nu voor Morgen

Gegevens privacywetgeving (AVG)

Deze privacyverklaring beschrijft welke gegevens over u, uw minderjarige zoon of dochter,  door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u hebt met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Dit houdt in dat Nu voor Morgen:

 • De persoonsgegevens die ze verstrekt zal afstemmen op het doel waarvoor deze gebruikt worden. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • Vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, die van uw zoon of dochter, u hierop willen wijzen en deze respecteren;
 • Uw gegevens en of die van uw zoon of dochter, nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking zal stellen aan derden.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten.

Persoonsgegevens van klanten worden door Nu voor Morgen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Uitvoering geven aan het coachtraject en opstellen van een dossier;
 • Administratieve doeleinde;
 • Afhandeling van uw betaling;
 • U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uit voeren.

Voor bovenstaande doelstellingen kan Nu voor Morgen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam, achternaam, tussenvoegsels;
 • Geslacht;
 • Adres, postcode, woonplaats, land;
 • Telefoonnummer;
 • geboortedatum;
 • E-mailadres;
 • schooljaar | niveau;
 • gegevens over gezondheid.

Uw persoonsgegevens worden door  Nu voor Morgen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode gedurende het traject en 15 jaar erna, zoals wettelijk is vastgesteld voor zorgverleners.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Ten behoeve van consultatie kunnen uw persoonsgegeven worden gedeeld met bijvoorbeeld collega’s in de gezondheidszorg en hieraan verwante instellingen, zoals huisarts of psycholoog. Dit gebeurt alleen nadat u hiertoe schriftelijke toestemming hebt gegeven. De persoonsgegevens betreffen: voor- en achternaam, geboortedatum en gezondheid.

Nu voor morgen zal de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Als u vragen heeft over onze privacyverklaring kunt u contact opnemen met Ann van Mierlo.